ความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร

ข้อกำหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference: TOR) จ้างเหม […]

ข้อกำหนดขอบเขตการจ้าง (Terms of Reference: TOR)

จ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอ หลักสูตรความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร

สำหรับนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

——————————————————————————————————————————————-

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ มาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

บรรยายหลักสูตรความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารเพื่อนำไปเผยแ พร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

3. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย และบรรยาย (Lecture) จำนวน 3 ชั่วโมง ตามหัวข้อดังนี้

· อันตรายในอาหารที่ควรรู้

· ขายอาหารแบบไหน ต้องขอสถานที่ผลิตอาหาร หรือ ขอ อย.

· ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสาหรับการขออนุญาตสถานที่ผลิต

· มาตรฐานความปลอดภัยอาหารในประเทศและระดับสากล

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
10 คำถาม

บทเรียน

1
Section 1 : อันตรายในอาหารที่ควรรู้
57.36 นาที
2
Section 2 : ขายอาหารแบบไหน ต้องขอสถานที่ผลิตอาหาร หรือ ขอ อย.
5.26 นาที
3
Section 3 : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตสถานที่ผลิต
10.4 นาที
4
Section 4 : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารในประเทศและระดับสากล
12.36 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ