กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อัญมณีและเ […]

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร (อาหารเสริม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร (อาหารเสริม อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม) โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

Course Outline

บทที่ 1 พื้นฐานทางธุรกิจ

1.1. ภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1.2. โครงสร้างของธุรกิจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

1.3. อุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยกับจุดเด่นที่แตกต่างในเวทีโลก

1.3.1 ประวัติความเป็นมาอุตสาหกรรมเครื่องประดับนานาชาติ

1.3.2 ประวัติความเป็นมาอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย

1.3.3 โครงสร้างอุตสาหกรรมและความเป็นไปได้ในการพัฒนา

บทที่ 2 ผ่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้ไปกับอุตสาหกรรม

2.1. องค์ความรู้ทางวิศวกรรม

2.1.1 พื้นฐานงานช่าง

2.1.2 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.1.3 การผลิตในระบบโรงงาน

2.1.4 การบริหารการผลิต

2.2. พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

2.2.1 พื้นฐานทางธรณีวิทยา

2.2.2 พื้นฐานทางฟิสิกส์

2.2.3 พื้นฐานทางเคมี

2.2.4 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์

บทที่ 3 การบูรณาการศาสตร์ความรู้เชิงพาณิชย์

3.1. โครงสร้างธุรกิจเครื่องประดับแบบ SMEs

3.2. การสร้างแบรนด์และเทรนด์ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่

3.3. ความเป็นไปได้ในการจัดการนวัตกรรมเข้าสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี
20 คำถาม

บทเรียน

1
Section 1 : พื้นฐานทางธุรกิจ ตอนที่ 1
47 นาที
2
Section 1 : พื้นฐานทางธุรกิจ ตอนที่ 2
16 นาที
3
Section 2 : ผ่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้ไปกับอุตสาหกรรม ตอนที่ 1
61 นาที
4
Section 2 : ผ่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้ไปกับอุตสาหกรรม ตอนที่ 2
85 นาที
5
Section 3 : การบูรณาการศาสตร์ความรู้เชิงพาณิชย์
66 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ