จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research E […]

965 ผู้สมัครเรียน

ชื่อเรื่อง : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

คำอธิบาย : หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” รวบรวมเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงเมื่อจะดำเนินการวิจัยในมนุษย์ เช่น หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่

•หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Persons)

•หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)

•หลักความยุติธรรม (Justice)

รวมถึง ตัวอย่างลักษณะงานวิจัยที่ถือว่าเข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง และการคัดเลือกอาสาสมัคร เป็นต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถคุ้มครองดูแลและรักษาสวัสดิภาพของอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอตลอดการศึกษาวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ : Human Research Ethics, Human Research, Respect for Persons, Beneficence, Justice, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จริยธรรมการวิจัย, การวิจัยในมนุษย์, จริยธรรม

ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา

ลักษณะของสื่อ : VDO Clip

URL : https://www.nstda.or.th/home/research-integrity

 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)
20 คำถาม

บทเรียน

1
Lessons : Human Research Ethics
15.14 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-test : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ