การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Infographic เพื่อก […]

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”
[คิดและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ]

หลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิด + สร้าง Infographic ที่จะทำให้เข้าถึงแก่นของการสร้างชิ้นงาน เพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและเรียนจบแล้วทำได้จริง

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อ Infographic ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาทำให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นหากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ Infographic ได้ จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·        นักการตลาดหรือนักประชาสัมพันธ์ ที่ต้องสร้างสื่อในรูปแบบ Poster สำหรับการประชาสัมพันธ์

·        นักศึกษาหรือนักวิจัย ที่ต้องสร้างสื่อในรูปแบบ Poster สำหรับการนำเสนอผลงานการศึกษาหรือวิจัย

·        ผู้ที่สนใจออกแบบ Infographic นักออกแบบด้านกราฟิก

·        ผู้จัดทำ Content ที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบด้านกราฟฟิกดีไซด์

·        ผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการสร้างสื่อที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด

 

** โดยควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

·        ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพสำหรับการสร้างสื่อในรูปแบบ Poster

·        ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบสื่อในรูปแบบ Poster ด้วย Infographic แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

·        ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ขึ้นไป เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

·        ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อในรูปแบบ Poster ให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

·        สามารถจัดทำสื่อในรูปแบบ Poster โดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ขึ้นไปได้

 

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

·        นายทินกร พรมดีมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 Key highlights

·          เจาะลึก Infographic ที่ดีเป็นอย่างไร

·          ออกแบบ สร้างสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัดได้อย่างไร

·          นำเสนอในแบบ Infographic ให้สวยงาม เข้าใจง่าย อย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์

·          เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์

·       บรรยายพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเข้ม เน้น Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip ในการออกแบบต่างๆ สำหรับการทำ

  Infographic

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การสร้าง Infographic เพื่อการสื่ฮสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การสร้าง Infographic เพื่อการสื่ฮสารอย่างมีประสิทธิภาพ
10 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำบทเรียน
8.34 นาที
2
chapter 1 : แนะนำหลักสูตร
8.34 นาที
3
chapter 2.1 : ความสำคัญและพลังของการคิดสื่อสารด้วยภาพ
6.55 นาที
4
chapter 2.2 : Infographic คืออะไร
3.22 นาที
5
chapter 2.3 : สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและหลักการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการออกแบบ Infographic
3.26 นาที
6
chapter 2.4 : การนำเอาหลักการ Infographic ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆ
3.41 นาที
7
chapter 2.5 : Storytelling ใน Infographic
4.39 นาที
8
chapter 2.6 : Layout ที่นิยมใช้ในงาน Infographic
3.55 นาที
9
chapter 2.7 : ขั้นตอนการทำสื่อ Infographic
3.55 นาที
10
chapter 3.1 : การตั้งวัตถุประสงค์และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
5.58 นาที
11
chapter 3.2 : อะไรคือประเด็นหรือใจความสำคัญ
4.49 นาที
12
chapter 3.3 : การจัดกลุ่มข้อมูลประเด็นสำคัญ
1.38 นาที
13
chapter 3.4 : การเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การเล่าเรื่อง
13.15 นาที
14
chapter 3.5 : วิธีการการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
8.48 นาที
15
chapter 3.6 : การร่างแบบคร่าวๆ ในกระดาษ
1.1 นาที
16
chapter 3.7 : การนำเสนอ Idea และปรับแก้ก่อนออกแบบจริง
1.26 นาที
17
chapter 4.1 : การใช้สีในงาน Infographic
9.30 นาที
18
chapter 4.2 : แหล่งค้นหาสีและภาพ
1.12 นาที
19
chapter 4.3 : การจัดองค์ประกอบภาพ
4.23 นาที
20
chapter 4.4 : การเลือกใช้ Font
5.54 นาที
21
chapter 5.1 : การตั้งค่าหน้ากระดาษ
7.57 นาที
22
chapter 5.2 : การจัดการ Background
11.7 นาที
23
chapter 5.3 : การใช้ Shortcut ในการออกแบบ
3.44 นาที
24
chapter 5.4 : การจัดการ Line
5.37 นาที
25
chapter 5.5 : การจัดการ Shape Effects
7.58 นาที
26
chapter 5.6 : การวาง layout ตามที่ได้ Draft ไว้ในกระดาษ
6.43 นาที
27
chapter 5.7 : การนำ Icon จากแหล่งภายนอกมาใช้เพื่อการออกแบบ
6.14 นาที
28
chapter 5.8 : การนำรูปภาพจากแหล่งภายนอกมาใช้เพื่อการออกแบบ
6.19 นาที
29
chapter 5.9 : การออกแบบโดยการใช้เครื่องมือ Merge Shape
15.13 นาที
30
chapter 5.10 : การออกแบบโดยการใช้เครื่องมือ Shapes
11.57 นาที
31
chapter 5.11 : การแทรกรูปภาพลงใน Shapes
5.45 นาที
32
chapter 5.12 : การแทรกและออกแบบ Chart
7.28 นาที
33
chapter 5.13 : การแทรกแผนที่
6.52 นาที
34
chapter 5.14 : แบบฝึกการออกแบบโดยใช้ Drawing ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
1.28
35
chapter 5.15 : การ Save งานเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
3.13 นาที
36
chapter 6 : สรุปหลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1.11 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: การการสร้าง Infographic เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ