กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Key Highlights เข้าใจหลักการและ […]

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ให้เข้าใจถึง ความหมาย เงื่อนไข ขั้นตอนการใช้ การละเมิด และข้อควรปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งความลับทางการค้า

Course Outline

·       ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และประเภทของทรัพย์สิน

·       เครื่องหมายการค้า (Trademark)  หน้าที่ เงื่อนไข ประเภท จำพวกสินค้า อายุ และการละเมิด

·       ลิขสิทธิ์ (Copyright) ความหมาย ประเภท เงื่อนไข ขั้นตอน การละเมิด และข้อควรปฏิบัติ

·       สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (Patent and Petty Patent) ประเภท เงื่อนไข และขั้นตอน

·       สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)

·       ความลับทางการค้า (Trademark)

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
1.41 นาที
2
chapter 1 : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
6.54 นาที
3
chapter 2 : เครื่องหมายการค้า
18.34 นาที
4
chapter 3 : ลิขสิทธิ์
9.36 นาที
5
chapter 4 : สิทธิบัตร
9.20 นาที
6
chapter 5 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
6.23 นาที
7
chapter 6 : ความลับทางการค้า
8.53 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, โลหะและวัสดุ, เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ, นาโนเทคโนโลยี, การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, เกษตรกรชำนาญการ, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, นักชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร, นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่, นักสารสนเทศทางการแพทย์, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ