ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง […]

หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

(Introduction to Vertical Farming)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

———————————————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

วัตถุประสงค์

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Introduction to Vertical Farming) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการทำโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพียงพอต่อความต้องการได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทำ ตัดต่อ และปรับแต่งวิดีทัศน์การบรรยาย เพื่อความเหมาะสมในการนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

Course Outline

Section 1: ความสำคัญของการปลูกพืชแนวตั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

Section 2: เทคโนโลยีระบบการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming System) และองค์ประกอบที่สำคัญ

· การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

· การควบคุมความเข้มของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

· การควบคุมแสง

· ระบบน้ำ และการควบคุมสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืช

· การควบคุมกระแสลม

· การควบคุมความสะอาด

· การเก็บเกี่ยว

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง
10 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : Introduction to Vertical Farming
35 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ