ความรู้เกี่ยวกับ LCA /เทคโนโลยีสะอาด

ความรู้เกี่ยวกับ LCA / เทคโนโลยีสะอาด Key Highlights เข […]

ความรู้เกี่ยวกับ LCA / เทคโนโลยีสะอาด

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินวัฏจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามหลักการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา

Course Outline

·       การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)”การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิต (Goal & Scope Definition)

·       การเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory; LCI)

·       การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Impact Assessment)

·       การแปรความหมาย (Life Cycle Interpretation)

·       การประเมินวัฏจักรชีวิต Product Communication

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ความรู้เกี่ยวกับ LCA /เทคโนโลยีสะอาด

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : ความรู้เกี่ยวกับ LCA /เทคโนโลยีสะอาด
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
2.22 นาที
2
chapter 1 : การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)
7.27 นาที
3
chapter 2 : การกำหนดเป้าหมาย และขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิต (Goal & Scope Definition)
11.46 นาที
4
chapter 3 : การเก็บข้อมูล และจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม Life Cycle Inventory (LCI)
14.2 นาที
5
chapter 4 : การประเมินผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment)
17.47 นาที
6
chapter 5 : การแปรความหมาย (Life Cycle Interpretation)
8.4 นาที
7
chapter 6 : Product Communication
16.12 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : ความรู้เกี่ยวกับ LCA /เทคโนโลยีสะอาด
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ความรู้เกี่ยวกับ LCA /เทคโนโลยีสะอาด
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, โลหะและวัสดุ, เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ, นาโนเทคโนโลยี, การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, เกษตรกรชำนาญการ, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ