การจัดการตลาด

การจัดการตลาด Key Highlights เข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้ […]

การจัดการตลาด

Key Highlights

เข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการตลาด ซึ่งหมายถึง การดำเนินกิจการต่างๆ ด้านธรุกิจซึ่งต้องมีการวางแผนการผลิต การกำหนดราคา การจัดหน่าย ตลอดจนการดำเนินกิจการทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการ และบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพอใจทั้งในเรื่องราคาและบริการ

Course Outline

·       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดมีอะไรบ้าง

·       การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

·       การแบ่งส่วนตลาด

·       ส่วนประสมการตลาด

·       การจัดประเภทผลิตภัณฑ์

·       การจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การจัดการตลาด

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : การจัดการตลาด
30 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
2.53 นาที
2
chapter 1 : แผนการพัฒนา
11.37 นาที
3
chapter 2 : การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
8.31 นาที
4
chapter 3.1 : การแบ่งส่วนตลาด
14.51 นาที
5
chapter 3.2 : การแบ่งส่วนตลาด
14.3 นาที
6
chapter 4 : ส่วนประสมการตลาด
2.38 นาที
7
chapter 5 กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
15.54 นาที
8
chapter 6 : การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
13.37 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : การจัดการตลาด
30 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การจัดการตลาด
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, เกษตรกรชำนาญการ, ผู้จัดการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ