เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 1

รายละเอียดหลักสูตร  เคยสงสัยไหมว่า นวัตกรรม ถูกสร้ […]

รายละเอียดหลักสูตร 

เคยสงสัยไหมว่า นวัตกรรม ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร? อะไรคือความแตกต่างระหว่าง นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์? ทำไม สตีฟ จ็อปส์ ถึงได้สร้าง “ไอโฟน” ในยุคที่คนทั่วไปยังรู้สนักว่าโทรศัพท์พับแบบปุ่มกดก็พอแล้ว? ทำไมบริษัทชั้นนำของโลกอย่างโกดักจึงล้มละลาย? คำตอบทั้งหมดนี้ สามารถหาได้ในหลักสูตร “กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการออกแบบและวิเคราะห์นวัตกรรม เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิต  

 

 Key Highlights:  

    บรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลากหลายหัวข้อ ปูพื้นฐานความเข้าใจในความธรรมชาติของความเป็นนวัตกรรม  

    กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แบบลงรยละเอียดพร้อมตัวอย่างจากหลากหลายวงการ และแบบฝึกหัดต่าง ๆ ที่สำคัญ 

    หลักการในการสร้างทัศนคติที่เหมาะสำหรับการเติบโต (Growth Mindset) อาทิ กระบวนการศึกษาปัญหาเชิงบวก กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไอเดีย กระบวนการทดลอง ทดสอบ ผ่านการทำแบบแรก (Prototype) กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว (Agile Development Process)  และกระบวนการออกแบบแผนธุรกิจ (Business Model Generation) โดยพนักงานจะได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การระดมสมองเชิงรุก และการสร้างสรรค์ในระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด เป็นต้น 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 1

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 1
15 คำถาม

บทเรียน

1
แนะนำหลักสูตร
4.6 นาที
2
chapter 1-1 : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking)
51.12 นาที
3
chapter 1-2 : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking)
33.13 นาที
4
chapter 1-3 : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking)
34.48 นาที
5
chapter 1-4 : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking)
36.55 นาที
6
บทสรุป
3.49 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 1
20 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เซียน ทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 1
หมวดหมู่:
การจัดการเทคโนโลยี, พัฒนาตัวเอง, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักชำนาญการบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจองค์กรสมัยใหม่, นักชำนาญการสื่อดิจิทัล, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้จัดการโรงงาน 4.0, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, เกษตรกรชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ชำนาญการโรงงานปลูกพืชระบบควบคุมสภาพแวดล้อม, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว, ผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสุขภาพ, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, วิศวกรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม, นักบริหารธุรกิจ 4.0, ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell, เจ้าหน้าที่ชำนาญการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า, นักชำนาญการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า, นักออกแบบสถานีรถไฟ, วิศวกรระบบราง, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ