การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertica […]

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

ภายใต้ภารกิจดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตฟ้าทะลายโจรให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน และขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมส่งออกระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning นั้น จำเป็นต้องมีการถ่ายทำ ตัดต่อ และปรับแต่งวิดีทัศน์การบรรยาย เพื่อความเหมาะสมในการนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

บรรยายหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Andrographis paniculata) เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

Course Outline

Section 1: ข้อมูลทั่วไปและพฤกษศาสตร์ของฟ้าทะลายโจร

Section 2: การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

Section 3: ขั้นตอนการปลูกและเทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิตฟ้าทะลายโจร

ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

Section 4: การแปรรูปฟ้าทะลายโจรเชิงพาณิชย์

Section 5: ทิศทางการผลิตและการตลาดของฟ้าทะลายโจรในอนาคต 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน "ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)"

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน "ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)"
10 คำถาม

บทเรียน

1
Lesson : การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน "ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)"
67.35 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน "ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)"
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ