การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis)

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertica […]

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

ตอน “กัญชา (Cannabis)”

(Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————-

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor) ที่สามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างโอกาสในแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทำ ตัดต่อ และปรับแต่งวิดีทัศน์การบรรยาย เพื่อความเหมาะสมในการนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

บรรยายหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Introduction to Vertical Farming) เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ

Course Outline

Section 1: กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตปลูกกัญชา

Section 2: พฤกษศาสตร์ของกัญชา

Section 3: ทำไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

Section 4: เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)

Section 5: ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ

Section 6: การอภิปรายและสรุปผล 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis)

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis)
10 คำถาม

บทเรียน

1
Section 1 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตปลูกกัญชา
21 นาที
2
Section 2 : พฤกษศาสตร์ของกัญชา
29 นาที
3
Section 3 : ทำไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
118 นาที
4
Section 4 : เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
81 นาที
5
Section 5 : ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ
22 นาที
6
Section 6 : การอภิปรายและสรุปผล
5 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน กัญชา (Cannabis)
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ