การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

หลักสูตร: การบันทึกข้อมูลงานวิจัย คำอธิบายบทเรียน การบั […]

400 ผู้สมัครเรียน

Image

หลักสูตร: การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

คำอธิบายบทเรียน

การบันทึกข้อมูลงานวิจัย เป็นการรักษามาตรฐานในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย” ได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่ดี และประโยชน์ของการบันทึกงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 15 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนเกณฑ์การประเมินผล 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตร (มีอายุรับรอบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ) 

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Website: https://www.nstda.or.th/rqm

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-test : การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
15 คำถาม

บทเรียน

1
Lessons : การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
3.7 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-test : การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
15 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
หมวดหมู่:
พัฒนาตัวเอง, มาตรฐานและจริยธรรม, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, วิศวกรหุ่นยนต์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, วิศวกรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟรี)
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ