มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEG […]

1,188 ผู้สมัครเรียน

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)

คำอธิบาย : หลักสูตร “มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)” รวบรวมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหวังว่าผู้เรียนจะสามารถ

1.แบ่งแยกประเภทของการประพฤติมิชอบทางการวิจัย (Research Misconduct) ได้แก่ Fabrication, Falsification และ Plagiarism

2.บ่งบอกปัจจัยของการกระทำที่อาจเข้าข่าย Research Misconduct

3.ระบุแนวทางจัดการ วิธีการลด/หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด Research Misconduct

4.ศึกษา Case study ที่เกี่ยวข้องกับ Research Misconduct จากทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยให้แก่ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ บัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อรับรู้และเข้าใจหลักการ หรือแนวทางปฏิบัติการวิจัยที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและจริยธรรม สร้างความรับผิดชอบในการวิจัย ทั้งต่อตนเอง องค์กร และสังคม สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการประพฤติมิชอบทางการวิจัยได้ รวมทั้งรับรู้แนวทางการจัดการและแก้ไขเบื้องต้น เมื่อพบเจอพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และเกิดการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือต่อไป

สื่อสำหรับบุคคลประเภท : นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

คำสำคัญ : Research Integrity, Research Misconduct, Plagiarism, Falsification, Fabrication, มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย, จริยธรรมการวิจัย, จริยธรรม

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)
1 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter : RESEARCH INTEGRITY - EP01
22.29 นาที
2
Chapter : RESEARCH INTEGRITY - EP02
19.6 นาที
3
Chapter : RESEARCH INTEGRITY - EP03
20.13 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)
1 คำถาม
2
Click Certificate

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (RESEARCH INTEGRITY)
หมวดหมู่:
พัฒนาตัวเอง, มาตรฐานและจริยธรรม, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร, นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่, นักสารสนเทศทางการแพทย์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟรี)
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ