การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเ […]

หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

Key Highlights 

  • ก้าวแรกในการ Reskill บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสู่อาชีพช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบฯ ที่มีความต้องการสูง อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 
  • เรียนรู้หลักการทางเทคโนโลยีและฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานอย่างปลอดภัย 
  • เตรียมความพร้อมสู่การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (TPQI) 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test: การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
10 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1 : Overview PV Power Plant (Solar Farm & Rooftop)
28.42 นาที
2
Chapter 2 : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการติดตั้ง Solar Rooftop
18.14 นาที
3
Chapter 3 : การเตรียมการสร้างโครงการ Solar Rooftop
13.53 นาที
4
Chapter 4 : อุปกรณ์ Solar PV Rooftop (Main Equipment & Accesory)
29.11 นาที
5
Chapter 5 : อุปกรณ์ป้องกัน (DC&AC)
14.43 นาที
6
Chapter 6 : ขอบเขตเรื่องทั่วไป ระบบผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
16.29 นาที
7
Chapter 7 : ขอบเขตของมาตรฐาน
15.54 นาที
8
Chapter 8 : สายดินในวงจรไฟฟ้า
18.29 นาที
9
Chapter 9 : Voltage drop (AC) และหัวข้อ ตัวอย่าง สรุปผลการคำนวณตรวจสอบน้ำหนัก.mp4
4.12 นาที
10
Chapter 10 : Installation PV
5.05 นาที
11
Chapter 11 : ตัวอย่างแบบไฟฟ้า (Single Line Diagram Solar Roof)
19.09 นาที
12
Chapter 12 : Design Solar roof System และหัวข้อ Solar Rooftop ข้อเสนอแนะ Technical
4.33 นาที
13
Chapter 13 : การขออนุญาต Solar PV Rooftop และหัวข้อ ระเบียบ ข้อกำหนด และหน่วยงานภาครัฐ
3.29 นาที
14
Chapter 14 : ขั้นตอนขออนุญาต Solar Rooftop
5.53 นาที
15
Chapter 15 : การเชื่อมต่อระบบ Solar PV Rooftop (MEA&PEA) และหัวข้อ Avg Loss System Solar Farm
4.24 นาที
16
Chapter 16 : Output (PQM, kW Peak)
2.54 นาที
17
Chapter 17 : เครื่องมือวัด (Instrument Inspection Solar rooftop & Farm System) และหัวข้อ Monitoring
12.2 นาที
18
Chapter 18 : ตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Commissioning Test&MS)
5.22 นาที
19
Chapter 19 : Grounding & Bonding และหัวข้อ Cleaning Roof & PV Plant
7.41 นาที
20
Chapter 20 : ตัวอย่างการวิเคราะห์การลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ Solar PV Rooftop.mp4
15.58 นาที
21
Chapter 21 : Solar Montreux Cafe and Farm
20.04 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test: การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
10 คำถาม

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, หลักสูตรสำหรับสมาชิกรายเดือน
ราคา:
สมาชิกภาพ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ