เกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ

หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉ […]

หลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ

หลักการและเหตุผล

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

วัตถุประสงค์

สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลเพื่อการเกษตร สำหรับนำความรู้ไปต่อยอด และยกระดับการพัฒนารูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลผลิตและผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านเกษตรกรรมให้ดียิ่งขึ้น

Course Outline

Section 1 : แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ

Section 2 : IoT Internet of Things การใช้อุปกรณ์ด้านการเกษตรจากการสั่งงานผ่านมือถือ

Section 3 : ระบบการให้น้ำอัจริยะ

Section 4 : ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ

Section 5 : นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

Section 6 : โรงเรือนเกษตรขนาดใหญ่ (ฟาร์มโคโรฟิลด์เมล่อน) 

บทเรียน

1
Lesson : เกษตรคนเมืองอัจฉริยะ ตอน แนวคิดเกษตรคนเมืองอัจฉริยะ
21.30 นาที

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ