ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)

หลักสูตร: ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL คำอธิบายบทเรีย […]

316 ผู้สมัครเรียน

หลักสูตร: ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL

คำอธิบายบทเรียน

Technology Readiness Level หรือ TRL เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความพร้อมของเทคโนโลยีในบริบทของการใช้งานหรือสภาวะที่พร้อมใช้งาน ระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้นำเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือนำไปใช้งาน ผู้ที่มีความเข้าใจ TRL ยังสามารถนำ TRL ไปช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัย ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานและทรัพยากร การประเมินงบประมาณดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลงานวิจัย การประเมินความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยีไปใช้ ตลอดจนการตัดสินใจคัดเลือกและลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม TRL เปรียบเสมือนภาษาสากลที่ใช้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถใช้สื่อสารภายในทีมวิจัย สื่อสารกับแหล่งทุน และผู้รับเทคโนโลยี โดยหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยหลายหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญในการนำ TRL มาใช้เป็นเกณฑ์ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ และใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยอีกด้วย

TRL ใช้ประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี ไม่ใช่ความยากของเทคโนโลยี ในบางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนหรือมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง อาจใช้เวลาในการพัฒนาและมีปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ต้องการการทดสอบให้ผ่านความพร้อมแต่ละระดับมากน้อยต่างกัน การศึกษาตัวอย่างการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีเทียบเคียงกับสาขางานวิจัยนั้นๆ จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น

กิจกรรรมการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ 4 บทเรียน (การประเมิน TRL 1 บทเรียน ตัวอย่างการประเมินระดับ TRL 3 บทเรียน ประกอบด้วยเรื่องเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยติดเตียง, การปรับปรุงข้าวหอมมะลิพันธุ์ใหม่ทนน้ำท่วมฉับพลัน และเครื่องตรวจสอบสารพิษ N ตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์) เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 20 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนบทเรียน เรื่องการประเมิน TRL และทำแบบทดสอบถูก 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตร (มีอายุรับรอบ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ) 

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Website: https://www.nstda.or.th/rqm

 

เอกสารประกอบการเรียน

1
Document : ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

1
Pre-Test : ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)
20 คำถาม

บทเรียน

1
Chapter 1-การประเมิน TRL
10.48 นาที
2
Chapter 2-ตัวอย่างการประเมินระดับ TRL เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
4.39 นาที
3
Chapter 3-ตัวอย่างการประเมินระดับ TRL การปรับปรุงข้าวหอมมะลิพันธุ์ใหม่ทนน้ำท่วมฉับพลัน
6.18 นาที
4
Chapter 4-ตัวอย่างการประเมินระดับ TRL เครื่องตรวจสอบสารพิษ N ตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์
6.0 นาที

แบบฝึกหัดหลังเรียน

1
Post-Test : ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)
20 คำถาม

 

 

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)
หมวดหมู่:
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, โลหะและวัสดุ, เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และสุขภาพ, นาโนเทคโนโลยี, การจัดการเทคโนโลยี, การตลาด, พัฒนาตัวเอง, พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ, มาตรฐานและจริยธรรม, สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการดิจิทัล, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา, นักออกแบบนวัตกรรมบริการ, ผู้ชำนาญการมาตรฐานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, เกษตรกรชำนาญการ, นักชำนาญการ AI, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยข้อมูล, นักชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร, นักเทคนิคการแพทย์สมัยใหม่, นักสารสนเทศทางการแพทย์, นักชำนาญการออกแบบระบบยานยนต์, นักชำนาญการออกแบบวัสดุยานยนต์สมัยใหม่, เจ้าหน้าที่ชำนาญการหุ่นยนต์, วิศวกรหุ่นยนต์, นักชำนาญการระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์, นักพัฒนาชิ้นส่วนและชุดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, วิศวกรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสัญญาณผสม, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, นักบริหารธุรกิจ 4.0, วิศวกรระบบราง, หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (ฟรี)
ราคา:
ฟรี
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ