พื้นฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

Web_Banner _สวทช_1-1-28
Description
 • หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี CAE (Computer-Aided Engineering)
 • มีการอธิบายทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมการต่าง ๆ และส่วนการประยุกต์ใช้คำนวณปัญหาทางวิศวกรรม
 • ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE ให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้น

Course Features

 • Lectures 15
 • Quizzes 2
 • Duration 103 นาที
 • Language ไทย
 • Students 17
 • Certificate No
 • Assessments Yes
The content of this course

การศึกษา

 • 2543 : สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 : สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552 : สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมและวิศวกรรมวัสดุมากว่า 20 ปี

การทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัย (Senior Researcher) หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ