กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา

Web_Banner _สวทช_6-1
Description

หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

——————————————————————————————————————————————————-

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ได้รับมอบหมายภารกิจให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ สำหรับข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้คือ การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จากคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Online Learning ของทางสถาบันฯ

          ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำ หลักสูตรกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมยางพารา โดยหลักสูตรดังกล่าว จะมีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดทำ e-Learning ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกวิดีโอการบรรยาย เพื่อนำไปเผยแพร่ในระบบ Online Learning ของสถาบันฯ ต่อไป

Course Outline

Section 1: ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยางพารา : ความสำคัญต่อประเทศไทย

Section 2: พัฒนาวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
                   ยางดิบ ยางธรรมชาติ

Section 3: พัฒนาวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
                   ยางดิบ ยางสังเคราะห์

Section 4: สารเคมียาง สารตัวเติมเสริมแรง

Section 5: สารเคมียาง สารที่ใช้ในปฏิกิริยาการคงรูป

Section 6: สารป้องกันการเสื่อมสภาพ

Section 7: การคอมพาวด์ยาง

Section 8: การขึ้นรูปและการคงรูปยาง

Section 9: เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ 

Section 10: แนวโน้มของอุตสาหกรรมยางและหัวข้องานวิจัยที่เป็นไปได้

Course Features

  • Lectures 10
  • Quizzes 2
  • Duration 249 นาที
  • Students 12
  • Certificate มี
  • ใบรับรองที่ออกแล้ว 3 ใบ
The content of this course

ดร. ปรียานุช จันคง
อาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประสบการณ์การทำงาน

2562/04 – ปัจจุบัน อาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2560/12 – 2562/03 Project Assistant Professor ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

2560/10 – 2562/11 นักวิจัย ณ Center for Rubber Science and Technology,
Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

2558 – 2559 ผู้ช่วยนักวิจัย ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทางานวิจัย

(1) การตกผลึกระหว่างดึงยืดของยางธรรมชาติจากต้นกวยยูเล่และแดนดีเลี่ยน

(2) ปฏิกิริยา vulcanization

(3) การเสริมแรงของยางโดยใช้สารเสริมแรงอินทรีย์ (bio-based filler) เช่น ลิกนิน และอนินทรีย์ เช่น คาร์บอนนาโนทิวบ์ คาร์บอนนาโนทิวบ์ร่วมกับเขม่าดา ซิลิกา และอื่นๆ

(4) ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของผลิตภัณฑ์ยางที่ถูกเตรียมด้วยวิธี heat sensitive dipping

(5) สมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติเกรดพิเศษและยางอีพีดีเอ็ม